Privacy statement

Het Blockbusterfonds is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting VSBfonds en de Stichting VandenEnde Foundation (dit zijn de Samenwerkende Fondsen) en met de naamloze vennootschappen Nationale Postcode Loterij NV, Vriendenloterij NV en BankGiro Loterij NV.

Het Blockbusterfonds ondersteunt culturele initiatieven door middel van een lening of garantiebijdrage om extra marketinginspanningen te financieren om een groot en breed publiek te bereiken.

Het Blockbusterfonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Het Blockbusterfonds behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

Het Blockbusterfonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• het beoordelen van aanvragen en toekennen van financiële bijdragen;
• het voeren van projectadministratie;
• het sturen van digitale nieuwsbrieven;
• het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het samenwerken met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van uw toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Blockbusterfonds?

Het Blockbusterfonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
• contactgegevens van zakelijke relaties: naam contactpersoon, geslacht, naam organisatie, zakelijk email-adres, zakelijk telefoonnummer en functie
• gegevens van rechtsgeldige vertegenwoordigers van organisaties: naam, geslacht, functie

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Blockbusterfonds biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie en de projecten die we ondersteunen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Blockbusterfonds voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het Blockbusterfonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Blockbusterfonds deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en alleen met de vier betrokken partners in het Blockbusterfonds.

Het Blockbusterfonds werkt met diverse zakelijke dienstverleners die bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen zoals de hostingpartij van de website, de mailinglistprovider en het marketingbureau. Het Blockbusterfonds maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Blockbusterfonds kan uw (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen

Het Blockbusterfonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Blockbusterfonds. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover het Blockbusterfonds nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Het Blockbusterfonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van het Blockbusterfonds worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan het Blockbusterfonds haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies

Het Blockbusterfonds plaatst cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website onderaan de homepage verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen door in uw specifieke browser deze cookie-instelling uit te schakelen.

Functionele cookies

Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn een aantal cookies noodzakelijk.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij maken gebruik van:
Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben wij privacy bevorderende maatregelen genomen.

Sociale knoppen

Op onze site is een knop opgenomen om artikelen, fondsen op naam of projecten te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knop bevatten stukjes code van het sociale medium zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat Facebook met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgt, kan u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites

Op de website van het Blockbusterfonds zijn links naar de websites opgenomen van de betrokken partners en van andere organisaties. Het Blockbusterfonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarvoor op de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Laatste versie

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2019.
Het Blockbusterfonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via privacy.officer@cultuurfonds.nl

U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:

Prins Bernhard Cultuurfonds
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam