Aanvragen

Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten en/of andere culturele producten ondersteunen wij bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek.

De lening kan worden ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. Daarmee kan een groter publiek bereikt worden en een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Wanneer de extra marketinginspanning door de aanvrager zelf wordt gefinancierd, kan een garantiebijdrage achteraf zekerheid bieden wanneer de beoogde extra bezoekersinkomsten onverhoopt tegenvallen.

Voor beide opties geldt dat het ambitieniveau van het project vergroot kan worden met de bijdrage van de VriendenLoterij, één van de oprichters van het Blockbusterfonds.

Vormen van ondersteuning

Het Blockbusterfonds ondersteunt culturele projecten op twee verschillende manieren:

 1. Met een renteloze lening ter financiering van aanvullende marketingactiviteiten die leiden tot een groter en breder publieksbereik en daarmee extra inkomsten genereren. De lening dient achteraf te worden terugbetaald vanuit de (extra) bezoekersinkomsten.
 2. Indien de aanvrager zelf extra investeert in marketing, kan achteraf geheel of gedeeltelijk beroep gedaan worden op een garantiebijdrage indien de beoogde extra inkomsten van het project tegen de verwachting in zijn achtergebleven.

Zowel in combinatie met de lening als met de garantiebijdrage nemen we voor een bepaald bedrag toegangskaarten en/of andere culturele producten af die de VriendenLoterij ter beschikking stelt aan haar deelnemers.

In uw aanvraag geeft u aan voor welke van de twee vormen van ondersteuning u in aanmerking wilt komen.


Selectiecriteria

Alleen projecten die naar het oordeel van het Blockbusterfonds inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Daarnaast dient het project aan ten minste twee van de volgende drie criteria te voldoen:

 1. Het project trekt een groot aantal bezoekers. De beoogde minimale bezoekersaantallen zijn afhankelijk van het soort project, maar om een indruk te geven:
  • voor een project met een looptijd van meer dan tien weken, gaan we uit van minstens 1.000 betalende bezoekers per dag
  • looptijd van meer dan vier weken: minstens 1.500 betalende bezoekers per dag
  • looptijd tussen één en vier weken: minstens 2.000 betalende bezoekers per dag
  • looptijd van een week of korter: minstens 4.000 betalende bezoekers per dag
 2. Het project trekt een brede groep bezoekers:
  • organisaties die doorgaans een regionaal publiek bereiken, trekken met het project een landelijk publiek.
  • organisaties die doorgaans een landelijk publiek bereiken, trekken met het project ook een internationaal publiek.
 3. Het project is een nieuw dan wel onderscheidend cultureel initiatief en heeft niet eerder in Nederland plaatsgevonden.

Projecten met een multidisciplinaire aanpak en/of samenwerkingsprojecten verdienen de voorkeur. Ook meerjarige projecten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

De aanvraag dient te zijn voorzien van een basisbegroting met een sluitend dekkingsplan. De totale bijdrage bedraagt in het geval van een lening plus bijdrage VriendenLoterij kaartafname nooit meer dan 50% van de begroting. Aanvragers moeten beschikken over de ANBI-status.

Ook als u voor uw project tevens een bijdrage aanvraagt bij een of meer van onze partnerfondsen, komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning door het Blockbusterfonds. Bij de beoordeling van uw aanvraag hanteren wij onze eigen criteria. De beoordeling van uw aanvraag bij een of meer van de partnerfondsen staat daar los van.


Procedure

U kunt uw aanvraag het hele jaar door per e-mail indienen via info@blockbusterfonds.nl. Bij voorkeur ontvangen wij de aanvraag ongeveer één jaar voor aanvang van het project.

Indien u twijfelt of uw project wel geschikt is voor ondersteuning door het Blockbusterfonds kunt u altijd vooraf schriftelijk of telefonisch contact opnemen voor informeel overleg.

We toetsen uw aanvraag aan de hand van onze selectiecriteria. Binnen drie maanden nadat uw volledige aanvraag is ingediend, hoort u of het Blockbusterfonds uw project steunt.
Bij een positief besluit stellen we vervolgens in overleg met u twee overeenkomsten op. De eerste overeenkomst met de drie partnerfondsen van het Blockbusterfonds bevat de voorwaarden voor de lening of de garantiebijdrage, de betalingstermijnen en de voorwaarden voor tussentijdse en eindrapportages. De tweede overeenkomst met de VriendenLoterij bevat de voorwaarden voor de afname van toegangskaarten.

In overleg vindt onderzoek plaats naar de economische impact van het project . We maken vooraf afspraken over de aanpak en kosten van het onderzoek. Na afronding beoordelen we uw project inhoudelijk en financieel (accountantscontrole).


Aanvraag

Indien u zich afvraagt of uw project wellicht voor een bijdrage in aanmerking kan komen kunt u in eerste instantie via info@blockbusterfonds.nl een projectomschrijving vergezeld van een (concept) begroting en dekkingsplan opsturen. Wij nemen dan per mail of telefonisch contact op over de mogelijke vervolgstappen.

Een volledige aanvraag bestaat uit de volgende elementen:

Project

 • een beschrijving van het project, inclusief (werk)titel, betrokken kunstdisciplines, locaties en eventuele samenwerkingspartners;
 • een toelichting waaruit blijkt dat het project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit is en voldoet aan ten minste twee van de drie criteria die het Blockbusterfonds stelt.

Bezoekers

 • bezoekersprognose die inzage geeft in aantallen en herkomst publiek (regionaal, landelijk, internationaal), onderbouwd met benchmarks en gegevens van vergelijkbare eerdere activiteiten;
 • een marketing- en communicatieplan.

Financiën

 • een gespecificeerde begroting;
 • een dekkingsplan, met specificatie van inkomsten uit kaartverkoop, horeca, merchandising en business-to-business activiteiten, de inbreng van organisatoren en eventuele samenwerkingspartners en toezeggingen van fondsen, overheden, bedrijven en andere financiers;
 • een specificatie van de gewenste ondersteuning door het Blockbusterfonds: een lening in combinatie met afname van toegangskaarten of een garantiebijdrage in combinatie met afname van toegangskaarten;
 • een voorstel voor culturele producten (toegangskaarten of anderszins) die door de VriendenLoterij worden afgenomen.

Organisatie

 • NAW-gegevens van de aanvragende organisatie en contactpersonen;
 • kort track record van de aanvragende organisatie;
 • een omschrijving van de eventuele samenwerking met partners;
 • een kopie van de ANBI-beschikking (Belastingdienst) van de aanvragende organisatie;

op verzoek van het Blockbusterfonds: een uittreksel uit het Handelsregister, de statuten en de laatste twee jaarrekeningen van de aanvragende organisatie en eventuele samenwerkingspartners.


Inzendtermijnen

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.
Het is zinvol om een project in een vroeg stadium met ons te bespreken. Wij kunnen adviseren bij het opstellen van het plan en de begroting, zodat de kans groter is dat het project in behandeling genomen wordt.

De doorlooptijd van een project, van het moment van indienen tot en met de overeenkomst kan enige maanden in beslag nemen. Wij raden u aan om ruim voor aanvang van uw project (een half jaar tot een jaar te voren) in gesprek te gaan met het Blockbusterfonds, of een (concept)aanvraag in te dienen.

Vergaderdata 2022 uiterlijke inzendtermijn
14 februari maandag 17 januari 2022
14 april maandag 14 maart 2022
27 juni maandag 23 mei 2022
12 september maandag 15 augustus 2022
7 november maandag 10 oktober 2022

Op de genoemde deadline dient een aanvraag compleet in ons bezit te zijn.

 


Bezwaar

Het Blockbusterfonds kent geen bezwaarprocedure. Indien een aanvraag wordt afgewezen staat het de aanvrager uiteraard vrij eventuele bedenkingen tegen de afwijzing schriftelijk kenbaar te maken aan het Blockbusterfonds.